prediction of multiple Cysteine Modifications based on deep learning framework
Contact
If you have any questions, please contact us:

Dr. Zexian Liu

Bioinformatics Center,

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


For publication of the results in this study, please cite the following articles:

pCysMod: Prediction of Multiple Cysteine Modifications Based on Deep Learning Framework

Shihua Li, Kai Yu, Guandi Wu, Qingfeng Zhang, Panqin Wang, Jian Zheng, Ze-Xian Liu, Jichao Wang, Xinjiao Gao, Han Cheng

Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2021, in press. (DOI: 10.3389/fcell.2021.617366)